ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ “ВСТУП ДО КУЛЬТУРОЛОГІЇ”

1. Культурологічна концепція М.Данилевського.

2. Концепція культурно-історичних типів О.Шпенглера. Критика сучасної цивілізації.

3. Проблеми культури у філософії К.Г.Маркса.

4. Проблеми культури у “Філософії життя” Ф.Ніцше, В.Дільтея, Г.Зіммеля.

5. Концепція культурного розвитку П.Сорокіна.

6. Проблеми культури у психоаналізі З.Фрейда.

7. Поняття “колективного несвідомого” та культурологічних архетипів К.-Г.Юнга.

8. Реальне, уявне і символічне у психоаналізі Ж.Лакана.

9. Структурно-антропологічна концепція К.Леві-Строса.

10. Загальні принципи сучасної теоретичної культурології. Культурантропологія.

11. Культурологічні концепції В.Віндельбанда і Г.Ріккерта, М.Вебера і Е.Кассірера.

12. Феноменологічна концепція культури Гуссерля

13. Екзистенціальна культурологія М.Хайдеггера та Ж-П. Сартра ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ.

14. Структуралістична культурологія Р.Барта і М.Фуко.

15. Західноєвропейські концепції “ігрової культури” (Й.Хейзінга, Х.Ортега-І-Гассет, Г.Гессе).

16. Культура як тип соціальної пам’яті. Традиція та новація в культурному розвитку.

17. Проблема співвідношення масового та елітарного в культурі. Феномен «масової культури». Поняття контркультури.

18. Культура як форма трансляції соціального досвіду. Функції культури в суспільстві.

19. Співвідношення культури і цивілізації.

20. Співвідношення корпоративного (класового, станового,групового) та загальнолюдського в культурі.

21. Поняття культурних цінностей .Вічне і плинне в культурному поступі.

22. Національне і глобальне в культурі. Загальнолюдські культурні цінності.

23. Поняття і сутність національної культури, свідомості, характеру,

24. Проблема історичної типології культурного процесу (О.Шпенглер, А.Тойнбі ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ, П.Сорокін, Д.Ліхачов, Л.Гумільов).

25. Етногенез і культура. Пороблеми націотворення в культурі.

26. Історико-формаційна типологія культури (К.Маркс, Ф.Енгельс).

27. Теорія культурно-історичних типів (М.Данилевський).

28. Різновиди регіональної типології культури.

29. Духовно-світоглядна типологія культур :

30. Конфуціансько-даосистський тип культури;

31. Індо-буддійський тип культури та його система цінностей та знання;

32. Ісламський тип культури та його характеристика. Теократизм;

33. Християнський тип культури та його ціннісні орієнтації.

34. Українська культура та її місце в світовому культурному розвитку.

35. Дискусія про техніку та її значення для культури ХХ ст.

36. Криза раціоналізму.

37. Екологія і екологічна культура.

38. Соціальна рівність як цінність в сучасній культурі.

39. Українська соціокультурна ситуація. Проблеми національно-культурного відродження ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ.

40. Культура і проблеми саморозвитку особистості на зламі тисячоліть.


documentajedurx.html
documentajeeccf.html
documentajeejmn.html
documentajeeqwv.html
documentajeeyhd.html
Документ ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ